Ovládání stolu DeskTherapy řady D při použití ovladače s Bluetooth DPG1C

Pokud vlastníte stůl řady DeskTherapy Dx s ovladačem DPG1C, který patří k nejpokročilejším ovládačům stolu na trhu, nabízíme stručný návod na obsluhu nejdůležitějších funkcí.

ovladac-linak-dpg1c

Podrobný návod si můžete stáhnout zde.

Reset do továrního nastavení

Pro reset ovladače DPG stiskněte a držte současně stisknutá tlačítka “Hvězda” a “Zvonek” a to na 8 sekund.
Pro potvrzení světelný pruh třikrát problikne červeně.

Ovladač DPG1C: po 3 sekundách trvání povelu se display rozsvítí a zobrazí šipku a odpočítávání [v sekundách], po vypršení se zobrazí text “RESET”

Restart - inicializace:

Nastavení správné základní výšky

Pokud není výška zobrazená na display ovladače DPG1C správná můžete její hodnotu upravit.

Současně nadobu 5 sekund stiskněte tlačítka “Zvonek” a “Bluetooth”, na displeji zobrazená výška začne blikat.

Naklopením panelu DPG1C můžete měnit zobrazovanou výšku aniž by se aktivoval pohyb stolu.

Naklopením nahoru zvyšujete hodnotu, naklopením dolů snižujete hodnotu zobrazenou na display.

Volbu potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka nebo vyčkejte 10 sekund než se volba potvrdí automaticky a ovladač se přepne do normálního režimu.

 

Ukládání pozic do paměti

Paměťové pozice 1 a 2

Na ovladači DPG1C je tlačítko pro uložení do paměti umístěno zcela vpravo a označeno symbolem “Hvězda”.

Nastavte stůl do preferované pozice a pak stiskněte tlačítko se symbolem “Hvězda” na 2 sekundy.

Světelný pruh upozornění dvakrát bíle problikne, což indikuje ukládání pozice do paměti. Jakmile začne světelný pruh upozornění svítit bíle znamená to, že je pozice uložena do paměti.

DPG1C : na displeji bude uložená pozice indikována symbolem hvězdičky a číslem pozice. Číslo ukazuje pořadí, ve kterém byly pozice do paměti uloženy.

První uložená pozice - hvězdička a “1”. Tímto způsobem se ukládají paměťové pozice “1” a “2”.

Pokud uživatel nastaví stůl do jiné pozice a tuto uloží dojde k přemazání paměťové pozice, která je nejblíž této nové pozici.

DPG1C : Paměťové pozice 3 a 4

DPG1C umožňuje uložit do paměti až 4 pozice.

Krátkými stisky tlačítka “Hvězda” na display vyvoláte 4 paměťové pozice zobrazené jako hvězdička a číslo pozice. Nyní může uživatel na displeji přepínat mezi těmito 4 paměťovými pozicemi a vybrat si pod kterou z nich chce uložit aktuální pozici/výšku stolu.

Např. pokud chce uživatel uložit aktuální pozici pod číslem 3 stiskne tlačítko “Hvězda” a přepne na symbol hvězdička a “3”.

Nyní použije stejný postup uložení do paměti, který je popsán výše (stisk tlačítka se symbolem “Hvězda” na 2 sekundy)

ukladani-pozice

Pohyb do polohy uložené v paměti

Do polohy uložené v paměti přesunete stůl prostým naklopením ovladače DPG. Naklopte a držte - jakmile je dosaženo uložené pozice pohyb stolu se zastaví. Tímto způsobem může uživatel snadno střídat polohu vsedě a vestoje a to bez nutnosti hledat příslušná tlačítka ovladače pohledem.

Na displeji ovladače DPG1C bude během pohybu stolu zobrazena jeho aktuální výška. Jakmile je pozice dosažena zobrazí se na display hvězdička a číslo paměťové pozice.

DPG1C zastaví pohyb v každé pozici uložené do paměti, což u ovladače DPG1C znamená až 4 různé pozice v průběhu zdvihu stolu.

Když se stůl zastaví v uložené pozici a uživatel nadále drží DPG naklopený dojde po 1 sekundě k aktivaci dalšího pohybu v příslušném směru. Při zastavení stolu na uložené pozici může uživatel
ovladač uvolnit a ihned jej znovu naklopit, čímž aktivuje další pohyb okamžitě.

pohyb-ovladace-dolu

Uložení polohy do paměti:

 

Pohyb do polohy uložené v paměti (Automatický pohyb, pouze gyroskopickým čidlem)

Do polohy uložené v paměti se může stůl přesunout rovněž automatickým pohybem a to opět naklopením panelu DPG.

Dvakrát po sobě naklopte / poklepejte na DPG a stůl se bude pohybovat automaticky až do dosažení první v příslušném směru uložené pozice. Pro zastavení automatického pohybu stolu stačí znovu
klepnout na ovládací panel DPG.

pohyb-ovladace-dolu-automaticky

Vymazání pozice z paměti

Pro vymazání všech uložených pozic z paměti stiskněte paměťové tlačítko označené symbolem “Hvězda” na 8 sekund, display ovladače DPG1C bude zobrazovat odpočítávání. Dokončení mazání indikuje červené probliknutí světelného pruhu upozornění.

vymazani-pozice

Propojení přes Bluetooth®

Tlačítko pro připojení přes Bluetooth® je umístěno uprostřed panelu a označeno symbolem “Bluetooth”. Párovací mód aktivujte stiskem tlačítka s logem “Bluetooth®” na 2 sekundy. Aktivace bude indikována modrým blikáním světelného pruhu upozornění.

ovladac-stolu-bluetooth

DeskControl

Stáhněte si aplikaci Desk Control App ve verzi určené pro vaše zařízení:

Stažení software DeskControl pro Windows zde.

Stažení software DeskControl pro iOS zde.

Stažení software DeskControl pro Android zde.